ADS


Breaking News

วศ.เซ็น MOU กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025

     วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ โดยนางสาวภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายสุดใจ วงชารี ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์น้ำบาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ณ ห้อง อัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม
     ผลการประชุมทำให้ได้แนวทางการพิจารณาห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดังนี้ 1. การลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2. การพัฒนาบุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3. การให้คำปรึกษาแก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
     ทั้งนี้ความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ทดสอบที่มีมาตรฐาน เกิดความเชื่อมั่นในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคต่อไป