ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) 8 จังหวัดภาคอีสาน

     วันนี้ (วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม เลย กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น รวม 52 สถาบัน 260 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอุดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

     นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย งบประมาณและทุนการศึกษาที่จะมอบในปี 2563 นี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,638,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


     ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

     ติดตามข่าวสารกิจกรรม กaารช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418