ADS


Breaking News

"THAI Model" : Thai Home-based Autism Intervention Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข

    THAI Model : Thai Home-based Autism Intervention Model คือ โปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทย ตามบริบทสังคมไทย ให้สามารถเข้าใจตัวตนของเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เน้น 3 เรื่องหลัก พัฒนาการอารมณ์ สังคม, สัมพันธภาพในครอบครัว, เข้าใจความแตกต่างระบบประสาทของเด็ก โดยพ่อแม่นำไปฝึกลูกที่บ้านเองได้

    การส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน ได้แก่ การเล่นกับเด็ก, การฝึกพื้นฐานระบบประสาท, การฝึกแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และการเล่นกับเพื่อน

    การวิจัย “การศึกษาผลการส่งเสริมเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย (THAI Model)” ของทีมวิจัยจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้นำร่องคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ (THAI Model) 5 พื้นที่ ได้แก่ ภาคเหนือ  รพ.แม่ระมาด จ.ตาก ภาคตะวันออก รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ภาคใต้ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคอีสาน รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย ภาคกลาง รพ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

    โดยผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูล THAI Model เพื่อเด็กออทิสติกไทย ได้ที่ https://thaichild21.com/2020/04/28/thai-model/, www.mahidolclinic.com, Mahidol Clinic, THAI Model ทั้งนี้ ควรคัดกรองภาวะออทิสติก ในช่วงอายุ 18 เดือน และ 24 เดือน และหากพบเด็กออทิสติก ให้เร่งกระตุ้นพัฒนาการทันที จะช่วยให้ความรุนแรงของโรคลดลง และเด็กจะมีพัฒนาการดีขึ้นได้รวดเร็ว

    ข้อมูลจากงานวิจัย “การศึกษาผลการส่งเสริมเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย (THAI Model)” โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส. และเครือข่ายได้ที่คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ http://kb.hsri.or.th