ADS


Breaking News

"มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย" ยืนหนึ่ง มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่อง

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”

มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2563

แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

     วันนี้ (29 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.;กรุงเทพฯ)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องและทุนการศึกษาในปีสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวม 154 สถาบัน จำนวน 905 ทุน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินทั้งสิ้น 12,458,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้  สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ณ ห้องประชุมชั้น 2  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

     นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและนักเรียนเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี เป็นความมุ่งหวัง เพื่อช่วยเหลือปกป้องสังคม สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ สร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นทรัพยากรมีคุณภาพของสังคมประเทศชาติ

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ซึ่งกำหนดจัดเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังกำหนดมอบทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2563 กว่า 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

     ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

     ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418