ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยืนหนึ่งมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2563 ต่อเนื่อง

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย


     ( 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น กรุงเทพฯ) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม จำนวน 1,500 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับเด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

     นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญหลักในงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และที่สำคัญ คือ การช่วยสนับสนุนให้เด็กเยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษา เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้ มีอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของชาติ

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้ว ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2563 กว่า 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)


     ตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป

##มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##