ADS


Breaking News

อว.เปิด "หลักสูตร WINS" สานเครือข่ายการทำงานผู้บริหารกระทรวงระดับสูง มุ่งทันสมัย ก้าวทันยุคดิสรัปชัน

     เปิดหลักสูตร WINS พัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว.ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และทำงานร่วมกับเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่มาหลอมรวมกับความคิดผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา ภายในงาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดที่มาของหลักสูตร

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมสามัญ ทปอ.ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ได้มอบนโยบายการบริหารกระทรวง อว. ว่า กระทรวง อว. เกิดจากความตั้งใจของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เกิดความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงงานของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว.ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมอย่างเร่งด่วน และใช้เวลาเพียง 1 เดือน หลักสูตร WINS จึงได้ถูกจัดทำขึ้น โดย WINS ย่อมาจาก WISE – ทันโลก ทันเทคโนโลยี, Innovation – พัฒนานวัตกรรม, Network- สร้างเครือข่าย, Serving Society – รับใช้สังคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่การพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

     ด้าน ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ได้ให้แนวทางในการจัดทำหลักสูตร WINS ซึ่งนอกเหนือจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสรับฟังแนวทางการบริหารองค์กรชั้นนำในระดับชาติและนานาชาติ จากวิทยากรระดับประเทศที่เป็นผู้บริหารองค์กรยุคใหม่จากหลากหลายสาขาอาชีพแล้ว ยังมีโอกาสปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่ดี ๆ 

     จากผู้เข้าร่วมโครงการด้วยกัน เพื่อนำสิ่งดี ๆ มาปรับแนวคิดการบริหารงานให้มีความทันสมัย เกิดพลังของเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในการทำงานเชิงพัฒนามากกว่าแข่งขันกัน อีกทั้งยังคัดเลือกคนมีความสามารถรุ่นใหม่จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวนหนึ่ง ให้ทำหน้าที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน (Task Force) ที่จะดึงปัญหาและแนวทางแก้ไขจากผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วรายงานเสนอให้ผู้บริหารหน่วยงานได้นำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน

     โครงการหลักสูตร WINS วางกรอบการจัดอบรมเป็น 4 รุ่น โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายในกระทรวง อว. นอกกระทรวง อว. และภาคธุรกิจหรือเอกชนรวม 100 คน อาจารย์รุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มพลังการทำงาน 24 คน และทีมงานจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการปฏิบัติงานเพื่อประสานโครงการอีก 16 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการต้องรักษาความสัมพันธ์หลังสำเร็จหลักสูตร โดยต้องประสานและคงความเป็นเครือข่าย ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงรุ่นต่อรุ่น โดยจะจัดอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 

     สำหรับโครงการ WINS  ดังกล่าว สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) ซึ่ง ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวโครงการครั้งนี้ด้วย