ADS


Breaking News

วช. ผนึกเครือข่าย ชู Best Practice มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการสารเคมี วัดผลได้

วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัย 

จัดประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล

     วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

     นายสมปรารถนา  สุขทวี  รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ได้ประกาศนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีและการขับเคลื่อน (พ.ศ. 2562 – 2565) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับการจัดสรรทุนวิจัย พัฒนาบุคลากรสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานเครือข่ายให้มีความสามารถจัดการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมีได้ 

     โดยมีเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Network) ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (Node) 12 แห่ง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการไปสู่มหาวิทยาลัยลูกข่ายและหน่วยงานที่สนใจครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองและประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในอนาคตได้

          รองผู้อำนวยการ วช. กล่าวว่า และเพื่อให้ที่ประชุมเครือข่ายเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ วช. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดการประชุมดังกล่าวขึ้นในวันนี้

     โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง “การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพในการทำงานกับสารเคมี” โดย นายแพทย์จารุพงษ์ พรหมวิทักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
     นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “ความปลอดภัยแบบยั่งยืนของห้องปฏิบัติการและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจและวิชาการ” การนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น best practice และการเปิดบูธคลินิกเครือข่ายวิจัย 4 ภูมิภาค ให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืน อีกด้วย โดยมีนักวิจัยจากเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน