ADS


Breaking News

‘กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ’ ทุ่มทุนการศึกษา 35 ล้าน เสริมแกร่งความรู้แก่นักกีฬาทุกระดับ

‘กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ’ 

ทุ่ม 35 ล้านบาท ให้ทุนนักกีฬาทั้งระดับชาติและจังหวัด 284 คน

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ปฐมนิเทศ และทำสัญญา นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั้งในส่วนของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ใช้งบประมาณกว่า 35,000,000 บาท โดยมี นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนนักกีฬา พร้อมด้วย นักกีฬา ผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ห้องพาวิลเลี่ยน เอ ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ เมื่อวันก่อน

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

    กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬา ปีการศึกษา 2563 ทั้งในส่วนของ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ใช้งบประมาณกว่า 35,000,000 บาท

     นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เป็นกองทุนที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศีกษา ที่เป็นนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ที่มีผลงานทางด้านการแข่งขันกีฬาเป็นที่ประจักษ์และมีผลการเรียนดี ซึ่งกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเป็นผู้ผลักดันและให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และยังเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนรายนั้นๆ มีความสามารถด้านการศึกษาและกีฬาตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

     กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ยังได้ขอความร่วมมือไปยัง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อให้ช่วยผลักดันนักฬาที่ได้รับทุน ให้สามารถฝึกซ้อม แข่งขัน ศึกษาเล่าเรียนควบคู่กันไป จนจบการศึกษา พร้อมตามแก้ปัญหา เพื่อให้นักกีฬาลดความกังวล และมีสมาธิมุ่งมั่นกับการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬามากยิ่งขึ้น

นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง 

ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนนักกีฬา

     นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2563 มีผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบด้วย สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 218 คน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จำนวน 146 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 364 คน จากการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านสวัสดิการกีฬา ครั้งที่ 4/2563 และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 เห็นชอบให้มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ  จำนวน 284 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน 35,000,000 บาท

     1. สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นักกีฬาทีมชาติ, นักกีฬาเยาวชนทีมชาติ, นักกีฬาโครงการแผนการพัฒนาของสมาคมกีฬา จำนวน 154 คน และบุคลากรกีฬา จำนวน 1 คน รวม 155 คน เป็นเงิน 29,796,800 บาท โดยทุนปีแรกใช้จากงบประมาณประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,589,200 บาท  

     2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด รวม 129 คน เป็นเงิน 8,167,500 บาท โดยทุนการศึกษาเทอมแรกใช้จากงบประมาณปี 2563 เป็นเงิน 1,320,400 บาท และเทอมที่สองใช้จากงบประมาณปี 2564 เป็นเงิน 6,847,100 บาท และ 
    3. ทุนต่อเนื่อง จำนวน 226 คน 

#กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ