ADS


Breaking News

วช. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเรื่องการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี

การควบคุมศัตรูผักไฮโดรโพนิกส์โดยชีววิธี แบคทีเรีย Bacillus subtilis LPDD 3-1 มีประสิทธิภาพในการควบคุมหรือยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคใบจุดและโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Alternaria longipes และ Pythium spp. ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุหลักที่เข้าทำลายผักสลัด และได้พัฒนาเป็นชีวภัณฑ์เพื่อให้สะดวกในการเก็บรักษา เก็บรักษาง่าย ความคงตัวสูง สะดวกในการนำไปใช้ และปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ภาพเชื้อ Bacillus  subtilis LPDD 3-1 ยับยั้งเส้นใยเชื้อรา Alternaria spp. ควบคุมโรคใบจุดของผักสลัด


ลักษณะอาการโรคใบจุด

ใบเป็นแผลจุดเล็กสีเหลือง ขยายโตขึ้นเป็นแผลแห้งสีน้ำตาล บางครั้งพบแผลจุดที่เส้นกลางใบ ค่อนข้างกลมหรือเป็นแผลยาว แผลจุดฉ่ำน้ำ เป็นวงค่อนข้างกลม เรียงซ้อนเป็นชั้น ๆ บริเวณแผลอาจมีจุดสีดำของสปอร์เชื้อรา ระยะรุนแรง เนื้อเยื่อระหว่างเส้นใบตาย ทำให้ใบแห้งตาย

ภาพเชื้อ Bacillus subtilis LPDD 3-1 ยับยั้งเส้นใยเชื้อรา Pythium spp. สาเหตุโรครากเน่า

วิธีการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis LPDD 3-1 สามารถใช้ป้องกันและควบคุมโรครากเน่าและโรคใบจุดของผักสลัดได้อย่างง่ายโดยใช้ทันทีหรือขยายเชื้อก่อน เพื่อลดปริมาณชีวภัณฑ์ 


ชีวภัณฑ์ 20 กรัม + น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 1 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน วางที่อุณหภูมิห้อง 2 วัน 

วิธีการเตรียมชีวภัณฑ์ขยาย ชีวภัณฑ์ขยาย ชีวภัณฑ์ขยายเมื่อเตรียมแล้วต้องใช้ให้หมดในทันที