ADS


Breaking News

📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก🌐

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 

วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 32 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 9.8 แสนราย

  ▶️จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และต่อประชากร 

  ▶️จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร 

  ▶️อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

  ▶️จำนวนผู้รักษาหายแล้วรวม และต่อประชากร     

  ▶️อัตราผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ


    📚วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)