ADS


Breaking News

APPP “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563” จัดต่อเนื่องปี 8 สามัคคีคือพลัง เสริมแกร่งไฟฟ้าไทย

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP)  ร่วมกับ กฟผ. จัดสัมมนา
“ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563” ปีที่ 8
เสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศ

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “ ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน  เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศไทย
นางปรียนาถ สุนทรวาทะ  นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์  ‘BGRIM’  และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563”  โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานจาก กฟผ.พร้อมผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer:IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer:SPP) มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี
นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล
นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม
นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม

นางปรียนาถ  นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ได้รับความไว้วางใจและให้เกียรติจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 8 แล้ว  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 230 คน โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และกลุ่มบริษัทมากกว่า 40 บริษัท จากสมาชิกรวมทั้งสิ้น 45 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP, SPP และ SPP Renewable วัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของผู้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านธุรกิจพลังงานของประเทศไทยในหลายๆ เวที เรามุ่งเน้นที่จะให้เกิดการพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม และในปีนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “5G กับการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Nation” นอกจากทางสมาคมฯ นี้ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ผู้บริหารและผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และ ร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น  การสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากเราจะได้ความรู้จากการสัมมนาแล้ว พวกเรายังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนคืนสู่สังคมอีกด้วย