ADS


Breaking News

TSPCA ลงพื้นที่ช่วยเหลือสัตว์ สู้ภัยโควิด-19

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ทำให้สัตว์ได้รับผลกระทบ สุนัขและแมวถูกนำไปทิ้งในวัดหรือที่สาธารณะเป็นจำนวนมาก หรือแม้แต่สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านที่เมตตารับเลี้ยงสุนัขและแมวไว้ ก็ขาดแคลนอาหาร   
     วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อำเภอเสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดขาดแคลนอาหาร ณ วัดหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด -19” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ที่ขาดแคลนอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับสัตว์ โดยสมาคมฯ ได้นำอาหารสุนัขและแมว จำนวน 10 กระสอบ น้ำหนักประมาณ 170 กิโลกรัม และกรงขนาดใหญ่ จำนวน 2 กรงมอบให้วัดหัวเวียง โดยมีพระใบฎีกาดำรงค์ อนาลโย  เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงพระนิรันดร์ ผู้ดูแลสัตว์ภายในวัด รับมอบเพื่อใช้ในการดูแลสัตว์ต่อไป  นอกจากนี้ได้มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเวียง และคณะครู อาจารย์โรงเรียนวัดหัวเวียง ได้ร่วมติดป้ายรณรงค์การไม่ทิ้งสัตว์ การทำบุญไม่ทารุณสัตว์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักสัตว์อย่างรับผิดชอบด้วย
     ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล กล่าวว่า สมาคมฯ มีความห่วงใยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่จะต้องกระทบกับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและตัวสัตว์จึงได้จัดโครงการ “สะพานบุญเพื่อสัตว์ สู้ภัยโควิด -19” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน และบ้านอุปถัมภ์ ที่มีเมตตารับเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นและให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ โดยที่ผ่านมาสมาคมฯ ให้การช่วยเหลืออาหารและเวชภัณฑ์ กับบ้านอุปถัมภ์ที่ดูแลสัตว์อย่างต่อเนื่อง มากว่า 20 ปี ช่วยเหลือสัตว์ได้ กว่า 5,000 ตัวต่อปี สมาคมฯ พยายามในการพัฒนาส่งเสริมในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เหล่านั้น ให้กินดีอยู่ดี ตามมาตรฐานทางวิชาการมากยิ่งขึ้น  สำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด ในการแก้ไขสัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤต คือแสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมชื่นชม  โดยภาครัฐ ต้องเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการพัฒนาและช่วยเหลือเพราะเป็นผู้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการบังคับใช้และควบคุมดูแลสัตว์เหล่านั้น ส่วนภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุนทรัพยากร และสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาร่วมกัน ที่สำคัญคือตัวเจ้าของสัตว์ หรือ เจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ ที่ควรเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ ดูแลไม่ทอดทิ้งสัตว์อย่างไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น
     ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย  โทรศัพท์ 02 255 5805-7 Email : info@ thaispca.org  หรือ Website : www.thaispca.org  “ เว้นระยะห่าง แต่ไม่เว้นระยะห่วง” เพื่อช่วยเหลือสัตว์ทุกชีวิตให้ฝ่าวิกฤติโควิด - 19 ไปด้วยกัน