ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

     🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 799,936 ตัวอย่าง คิดเป็น 12,011 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
     ▶️ ในระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 24,736 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 190 ห้องปฏิบัติการ จากทั้งหมด 219 ห้องปฏิบัติการ
     📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)