ADS


Breaking News

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563
   🇵🇭 ฟิลิปปินส์    +4,561 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 173,774 ราย) 
   🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,902 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 144,945 ราย) 
   🇸🇬 สิงคโปร์         +93 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 56,031 ราย)
   ทั้งสามประเทศมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

   🇲🇾 มาเลเซีย       +16 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 9,235 ราย) 
   🇹🇭 ไทย                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,382 ราย) 
   สองประเทศนี้สถานการณ์ควบคุมได้

   🇻🇳 เวียดนาม   +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 994 ราย)
   🇲🇲 พม่า          +18 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 394 ราย)
   🇰🇭 กัมพูชา      +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 273 ราย)
   🇧🇳 บรูไน         +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 143 ราย)
   🇱🇦 ลาว           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 22 ราย)
   ห้าประเทศนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่มากนัก ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศเวียดนาม

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)