ADS


Breaking News

กสอ. เสริมแกร่ง ‘ผู้ประกอบการใหม่’ มุ่ง ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยั่งยืน

กสอ. ยกระดับ
‘ผู้ประกอบการใหม่’
คัด 21 กิจการชั้นนำ สร้าง
'นักรบ' เศรษฐกิจใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยกระดับ “ผู้ประกอบการใหม่” คัด 21 กิจการชั้นนำ เพื่อสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้า ให้มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดวิถีใหม่

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง พัฒนา หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างต้นแบบ ตลอดจนสนับสนุนการนำเสนอผลงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะหรือเวทีการค้า
นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ สาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันการจัดการระบบรางและการผลิตสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ศรีน้อย เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร. สุณีย์ บุตรดี เป็นรองหัวหน้าโครงการ คัดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 21 ผลิตภัณฑ์ และ สถานประกอบการกรณีศึกษาดีเด่น (Success Case) 6 กิจการ
“การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุง พัฒนา หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างต้นแบบสินค้าใหม่ต่อไป และ 3. เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะหรือเวทีการค้า”
โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 20 กิจการ และสำรอง 1 กิจการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประมาณ 15 กิจการ เป็นธุรกิจใหม่มีผลประกอบการไม่เกิน 5 ปี อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบเป็นของตนเอง ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ประกอบการในลักษณะพี่เลี้ยง
"โครงการนี้ จะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาเชิงลึกและพัฒนาต้นแบบสินค้าผ่านการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำธุรกิจให้มีมูลค่าสูง เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในอนาคต ภายใต้ระยะเวลาโครงการประมาณ 8 เดือน ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ 70% ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยกิจการละ 0.5 ล้านบาท โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ เครื่องบำบัดเชื้อโรคด้วยวิธีพลาสมาและวัดอุณหภูมิ, แอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และ เครื่องวัดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เป็นต้น"
สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบใหม่ มีทั้ง การได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด พร้อมแนวทางในการวางแผนธุรกิจ ซึ่งหลังจากจบโครงการแล้ว จะยังมีการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่โปรดักส์อื่นๆ อย่างต่อเนื่องนั่นเอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
โทร. 1358, 0-2202-4521