ADS


Breaking News

วิจัยและนวัตกรรม ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE ให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กลไกของงานวิจัยและนวัตกรรม จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศ สามารถก้าวผ่านวิกฤต สู่โอกาสภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL NEW LIFE ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตสู่สังคมในมิติใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
     ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
2-6 สิงหาคม 2563 ณ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.