ADS


Breaking News

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ภูมิภาคอาเซียน ในสัปดาห์นี้

 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
🇮🇩อินโดนีเซีย (+1,331) และ 🇵🇭ฟิลิปปินส์ (+561) ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
🇸🇬 สิงคโปร์ (+257) ผู้ติดเชื้อใหม่ยังเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในกลุ่มจำกัด
🇹🇭 ไทย (+6) และ 🇲🇾มาเลเซีย (+14) สถานการณ์ควบคุมได้
🇻🇳เวียดนาม, 🇧🇳บรูไน, 🇰🇭กัมพูชา, 🇱🇦ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
🇲🇲พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)