ADS


Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. ...

     ด้วยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวาง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการกำหนด ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. ... ต่อไป
     ซึ่งคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกรมการท่องเที่ยว มีความโปร่งใสที่จะให้ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนักท่องเที่ยว (ผู้บริโภค) ได้แสดงความคิดเห็นจากการประกอบอาชีพของแต่ละฝ่าย ว่าที่เหมาะสมและทุกฝ่ายยอมรับได้ควรจะเป็นอย่างไร จำนวนเท่าใด โดยทุกฝ่ายยอมรับเห็นพ้องต้องกัน ไม่ละเมิดต่อทั้งสิทธิและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย รวมทั้งประเทศชาติโดยส่วนรวมต้องได้รับประโยชน์
     ดังนั้นจึงขอเชิญูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. ...
     โดยดาวน์โหลดแบบแสดงความคิดเห็น และส่งทางอีเมล nitikarn@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ที่ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารบี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210