ADS


Breaking News

สสว. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมประกวด 2 รางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4

สสว. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards) ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 2563
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงข่าวการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ว่า การจัดงานครั้งนี้ สสว. ยังคงร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดดังกล่าว โดยในปี 2563 นี้ สสว. ได้แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล 
ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อสรรหาและมอบรางวัลให้กับธุรกิจ SME ต้นแบบ ที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

“การจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศที่สลักนามท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจาก สสว. พร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ และในปีนี้ครบรอบ 12 ปี ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จะมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME ซ้อน 2 ปี และ 3 ปี และการจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นการแสดงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ไทย นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีอีก 3 รางวัลด้วย โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563” ผอ. สสว. ระบุ
  นายพานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อสรรหา SME ต้นแบบที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
สำหรับการประกวดรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ หรือ SME National Awards ได้มีจัดประกวดมาแล้ว 11 ครั้ง มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมสมัครจำนวนกว่า 12,000 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้ว 4 กิจการ ได้แก่ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท คิวทีซี ทรานสเฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  อีกทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ และสนใจจะเข้าจดทะเบียนในตลาด อีกกว่า 10 กิจการ ซึ่งถือว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผู้ประกอบ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com 
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยัง Email: smesnationalawards2020@gmail.com หรือส่งไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ นายวุฒินันท์ แสงพิทักษ์ หรือ นายวัชชิระ แก้วเทพ โทรศัพท์ 089 000 3777 หรือ 02 619 5500 ต่อ 571 Line:  @dkh7000r                     Email: smesnationalawards2020@gmail.com
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.smesnationalawards.com 
Facebook Fanpage : การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ  ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4
(12th SME National Awards & 4th SME Start up Awards)


ความเป็นมา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาท หน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ขึ้น โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 11 ครั้ง  เริ่มครั้งแรกในปี 2549  โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด เพื่อมอบรางวัลให้กับกลุ่มธุรกิจ SME ที่มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งการจัดประกวดดังกล่าวมีความคาดหวังว่าจะเป็นเวทีในการคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ที่มีศักยภาพ หรือมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าสู่การประกวด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐาน/คุณภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME เกิดแรงจูงใจ เกิดการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นสู่ระดับสากล ซึ่งการจัดประกวดที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีธุรกิจ SME จำนวนมากให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ดังนั้น สสว. จึงได้จัดให้มีการประกวดรางวัล SME National Awards อย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี 2560  ได้จัดประกวด รางวัล SME Start up เป็นครั้งแรกสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ SME ของไทย
ปี 2563 สสว. จึงได้กำหนดจัดการประกวดเป็น 2 รางวัล ได้แก่ การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 ขึ้น โดยมีกลุ่มธุรกิจ SME ที่เป็นเป้าหมายใน 4 ภาคอุตสาหกรรมหลัก 21 กลุ่มธุรกิจย่อย สำหรับเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลนั้น จะอ้างอิงเกณฑ์การตัดสินรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาปรับใช้ เพื่อให้การพิจารณาต่างๆ มีความเหมาะสมและ ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และในปีนี้ครบรอบ 12 ปี ของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ จะมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME ซ้อน 2 ปี และ 3 ปี และการจัดนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อเป็นการแสดงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของ SME ไทย นอกจากนี้ ยังมีการมอบโล่รางวัลพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีอีก 3 รางวัลด้วย

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสรรหา SME ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ  มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
 2. เพื่อสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจตนเอง
 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้มีความเติบโตและเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ทั้งระดับประเทศและระดับสากล
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวดฯ และประเภทรางวัล
1. กิจกรรมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12

 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 1) ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 

นิยาม SME
ประเภท
การผลิต
บริการ /ค้าส่ง/หรือค้าปลีก
การจ้างงาน
(คน) 
หรือ รายได้
(ล้านบาท) 
การจ้างงาน
(คน) 
หรือ รายได้
(ล้านบาท) 
รายย่อย                   (Micro)
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8
ขนาดย่อม                (Small)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 50
ขนาดกลาง (Medium)
เกิน 50-200
เกิน 100-500
เกิน 30-100
เกิน 50-300
2) ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ
E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
3) ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่น้อยกว่า 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น (จดทะเบียนจัดตั้งกิจการก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560)
 1. ประเภทรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12
ประเภทรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
จำนวนรางวัล
 1. รางวัลสุดยอด  SME แห่งชาติ
ถ้วยรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ และเกียรติบัตร
ไม่จำกัดจำนวน
 1. รางวัล SME ดีเด่น
ถ้วยรางวัล SME ดีเด่น และเกียรติบัตร
ไม่จำกัดจำนวน
 1. รางวัลมาตรฐาน SME
ถ้วยรางวัลมาตรฐาน SME และเกียรติบัตร
ไม่จำกัดจำนวน
2. กิจกรรมการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4
 1. คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4
1) ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
นิยาม SME
ประเภท
การผลิต
บริการ /ค้าส่ง/หรือค้าปลีก
การจ้างงาน
(คน) 
หรือ รายได้
(ล้านบาท) 
การจ้างงาน
(คน) 
หรือ รายได้
(ล้านบาท) 
รายย่อย                   (Micro)
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 1.8
ขนาดย่อม                (Small)
ไม่เกิน 50
ไม่เกิน 100
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 50
ขนาดกลาง (Medium)
เกิน 50-200
เกิน 100-500
เกิน 30-100
เกิน 50-300
    2) ต้องเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล หรือมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือลงทะเบียนธุรกิจ E-commerce กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือมีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
  3) ต้องมีการดำเนินธุรกิจก่อนวันรับสมัครเข้าร่วมประกวด ไม่เกิน 3 ปี และดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนั้น (จดทะเบียนจัดตั้งกิจการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป)


 2.2 ประเภทรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4


ประเภทรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
จำนวนรางวัล
 1. รางวัลสุดยอด SME Start up
ถ้วยรางวัลสุดยอด SME Start up
และเกียรติบัตร
ไม่จำกัดจำนวน
 1. รางวัลมาตรฐาน SME Start up
ถ้วยรางวัลมาตรฐาน SME Start up
และเกียรติบัตร
ไม่จำกัดจำนวน
การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ได้นำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด
เพื่อมอบรางวัลให้กับ SME ที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน  


3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับโล่รางวัลที่สลักนามจากท่านนายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นมาตรฐานสากล และการตรวจสุขภาพธุรกิจ เพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งและโอกาสในการประกอบธุรกิจ 
 • ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมด้านช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้า การจับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ สสว. จัดขึ้น 
 • เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆ ได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
4. การสมัครเข้าร่วมโครงการ
วิธีที่ 1. สมัครออนไลน์ ได้ที่ www.smesnationalawards.com 
วิธีที่ 2. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smesnationalawards.com
          และจัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการไปยัง 
         Email: smesnationalawards2020@gmail.com 
          หรือส่งไปยัง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ 
          ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครฯ 
นายวุฒินันท์  แสงพิทักษ์  หรือ นายวัชชิระ  แก้วเทพ
โทรศัพท์ 089-000-3777 หรือ 02-619-5500 ต่อ 571
Email: smesnationalawards2020@gmail.com
จัดโดย…..สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.)