ADS


Breaking News

🌐📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก📊🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563


-จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
-อัตราการเสียชีวิตต่อผู้ติดเชื้อ

     📶วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)