ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍

     🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 375,453 ตัวอย่าง คิดเป็น 5,637 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
     ▶️ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 45,481 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 155 ห้องปฏิบัติการจากทั้งหมดทั่วประเทศ 173 ห้องปฏิบัติการ
     📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)