ADS


Breaking News

วช. ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่อง

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วง COVID-19 จึงได้จัดตั้งตู้ปันสุขหรือตู้ปันน้ำใจส่งต่อความห่วงใยให้กับประชาชนทุกคน
     โดยตู้ปันน้ำใจนี้ติดตั้งอยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในตู้ประกอบไปด้วยของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
     ซี่งเป็นสิ่งของที่บุคลากร วช. นำมาใส่ตู้อย่างสม่ำเสมอ และยังมีประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และที่เดินทางผ่านไปมา นำสิ่งของที่เป็นของกินและของใช้ในชีวิตประจำวัน นำมาแบ่งปันใส่ตู้ปันน้ำใจของ วช. อย่างต่อเนื่อง #ตู้ปันน้ำใจ #ตู้ปันสุข #ตู้แบ่งปัน #โควิด-19 #วช.