ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 19 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +486 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,496 ราย)
-สิงคโปร์      +451 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 28,794 ราย)
-ฟิลิปปินส์    +224 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,942 ราย)
-มาเลเซีย       +37 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,978 ราย)
-พม่า               +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 191 ราย)
-ไทย                +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,033 ราย)
-เวียดนาม        +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน              +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา           +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)