ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 6 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     การเปลี่ยนแปลงสำคัญ
🇸🇬🇸🇬สิงคโปร์ มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 20,000 ราย🇸🇬🇸🇬
🇵🇭🇵🇭ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรวมกว่า 10,000 ราย🇵🇭🇵🇭
🇧🇳🇧🇳บรูไน มีผู้ติดเชื้อใหม่อีกหลังจากที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 17 วัน🇧🇳🇧🇳
     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +788 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 20,198 ราย)

-อินโดนีเซีย  +367 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 12,438 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +320 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,004 ราย)
-มาเลเซีย       +45 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,428 ราย)
-ไทย                 +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,989 ราย)
-บรูไน               +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 139 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 161 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย) 
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
   ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)