ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 3 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +657 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 18,205 ราย)
-อินโดนีเซีย  +349 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,192 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +295 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 9,223 ราย)
-มาเลเซีย      +122 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,298 ราย)
-ไทย                 +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,969 ราย)
-เวียดนาม         +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 271 ราย) 
-พม่า                 +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 151 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)