ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 24 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +548 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 31,616 ราย)
-อินโดนีเซีย  +526 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 22,271 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +258 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 14,035 ราย)
-มาเลเซีย       +60 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,245 ราย)
-เวียดนาม        +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 325 ราย)
-ไทย                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,040 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 201 ราย) 
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  124 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)