ADS


Breaking News

คุรุสภา จับมือ เชฟรอน เสริมแกร่งครูวิทย์-คณิต เปิดหลักสูตรออนไลน์ มุ่งสร้างห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21


บรรยายภาพ: เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 คุรุสภา ร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) บริษัท วิสดอมไวด์ และ บริษัท เอดู พาร์ค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ ‘โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ เพื่อร่วมเดินหน้าและขยายโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20,000 คน และเปิดตัวห้องเรียนออนไลน์ ทาง YouTube: ห้องเรียนเชฟรอนสนุกวิทย์ โดยมีผู้ร่วมลงนาม (ตามลำดับจากซ้าย) ประกอบด้วย นายวิวัฒน์ คติธรรมนิตย์ ผู้อำนวยการ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด  นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ดร.วัตนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ นางสาวจินตนา พรรักษมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา


กรุงเทพฯ – 22 พฤษภาคม 2563 – คุรุสภา จับมือ เชฟรอน เปิดตัว “ห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” บทเรียนออนไลน์เปี่ยมคุณภาพ เตรียมความพร้อมคุณครูในการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 รับเปิดเทอมใหม่หลังโควิด-19
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระยะเวลา 3 ปี (ดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564) ภายใต้ ‘โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ยกระดับสะเต็มศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีพทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการพัฒนาให้ครูมีทักษะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยประเดิมโปรเจกต์แรก คือ ห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ 
เลขาธิการคุรุสภา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า “สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่มีบทบาทและหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศผ่านการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ SEAMEO STEM-ED ในการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผ่านระบบออนไลน์ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนการศึกษาที่กำลังจะมาถึง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร เกิดความเข้าใจแนวทางการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ”


ห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการถอดบทเรียนจากห้องเรียนตัวอย่างบนฐานงานวิจัยสู่หลักสูตรออนไลน์สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ระดับสากลไร้พรมแดนเพื่อให้ครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร ได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้คุณครูได้ปรึกษากับกลุ่มโค้ชครูมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและระดับโลกเพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรออนไลน์นี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคุรุสภาและกำลังดำเนินการขอการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับครูเพื่อรับรองจำนวนชั่วโมงการพัฒนาตนเอง ตามเกณฑ์การปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อนำไปสู่การเข้าสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยในระยะแรก จะเปิดให้สำหรับคุณครูที่ได้รับทุนจากคุรุสภาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน ร่วม 20,000 คน หลังจากนั้นในช่วงสิงหาคม จะเปิดให้เครือข่ายคุณครูทั่วประเทศ เข้ามาเรียนรู้และอบรม ซึ่งหลักสูตรนี้ประกอบด้วยโมดูลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ได้แก่ วิดีโอ กราฟิค อนิเมชั่น โปรแกรมการนำเสนอผลงาน แผนการสอน ใบงานนักเรียน แบบทดสอบ และกระดานสนทนา รวมถึงการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) และโค้ชชิ่งออนไลน์ โดยจะมีการพัฒนาและเพิ่มชุดการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดช่องทางการสื่อสาร ผ่าน LINE Official Account ชื่อว่า KSPPLC63 เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารไปสู่เครือข่ายคุณครูที่เข้าร่วมอบรม โดยต้องเข้าอบรมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง เพื่อรับวุฒิบัตรที่รับรองโดยคุรุสภารวมกับวุฒิบัตรที่จะขอรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
นางหทัยรัตน์ อติชาติ  
ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด


ด้าน นางหทัยรัตน์ อติชาติ  ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด กล่าวว่า “การยกระดับการจัดการสะเต็มศึกษาไทยทั้งสายสามัญและอาชีพทั่วประเทศ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการพัฒนาพลังคน เนื่องจากบุคลากรในสาขาสะเต็มเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว โดยที่ผ่านมา เชฟรอนได้ช่วยพัฒนาให้ครูมีทักษะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการดำเนินของโครงการ Chevron Enjoy Science ตามแนวทาง ‘รัฐร่วมเอกชน’ ที่ได้ดำเนินเข้าสู่ปีที่ 6 โดยเชฟรอนเชื่อมั่นว่า การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อครูผู้ปฏิบัติสามารถสร้างองค์ความรู้และความชำนาญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในครั้งนี้ทางเชฟรอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคุรุสภา และ SEAMEO STEM-ED ซึ่งถือเป็นพันธมิตรใหม่ที่จะมาร่วมถอดบทเรียนด้านการสอนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากห้องเรียนตัวอย่างบนฐานงานวิจัยสู่ห้องเรียนต้นแบบสไตล์ active learning และวิทย์-คณิตออนไลน์เพื่อให้ครูทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน การร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการพัฒนาทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาของประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความท้าทายใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ จะเป็นจุดเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย”
ห้องเรียนต้นแบบออนไลน์ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

ทั้งนี้ ห้องเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 จะเริ่มเผยแพร่บนช่องทางที่ครูทั่วประเทศสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ ทางเว็บไซต์คุรุสภา https://www.ksp.or.th/ksp2018 และ ช่อง YouTube : ห้องเรียนเชฟรอนสนุกวิทย์ และจะเปิดให้เครือข่ายคุรุสภาลงทะเบียนได้ที่ https://trainflix.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 


ข้อมูลชุดการสอนในห้องเรียนต้นแบบออนไลน์
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี


สำหรับครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร
วิชาพื้นฐาน 

 1. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
 2. เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (การตั้งคำถาม การส่งเสริมการอภิปราย กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การจัดการชั้นเรียน การมอบหมายงานจากระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน การออกแบบบทเรียน การประเมินผลระหว่างเรียน เป็นต้น)
 3. การส่งเสริมการอ่านและการเขียน
 4. การประเมินผลการเรียนรู้


สำหรับครู และศึกษานิเทศก์
วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา
 1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ระบบร่างกายมนุษย์ แรงการเคลื่อนที่ สารและสมบัติของสาร กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก)
 2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (การบวกลบจำนวนเต็ม แบบรูปและความสัมพันธ์ การแก้ระบบสมการ ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ร้อยละ อัตราส่วน)
 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
 4. กลุ่มบูรณาการสะเต็มศึกษา
รวมถึงชุดการสอนเรื่องการตั้งเป้าหมายและการสังเกตห้องเรียน
สำหรับศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร

 1. การวิเคราะห์ผลสอบ O-NET และข้อมูลนักเรียน
 2. การตั้งเป้าหมาย  
 3. การสังเกตห้องเรียน 
 4. การเป็นโค้ชและให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ครู
 5. การสร้างทีมผู้นำวิชาการที่เข้มแข็ง
 6. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่ครู
 7. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร