ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 20 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +693 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19,189 ราย)
-สิงคโปร์      +570 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 29,364 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +279 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,221 ราย)
-มาเลเซีย       +31 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,009 ราย)
-พม่า              +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 193 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย               +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,034 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 324 ราย)
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)