ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

🇮🇩 ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันของอินโดนีเซีย มากกว่าสิงคโปร์

🇹🇭 ไทย ไม่มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ 65 วัน


     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +689 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 15,438 ราย)
-สิงคโปร์      +675 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 25,346 ราย)
-ฟิลิปปินส์    +268 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,618 ราย)
-มาเลเซีย       +37 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,779 ราย)
-ไทย                +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,017 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 180 ราย) 
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)