ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 6 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,989 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย)
เสียชีวิตรวม 55 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,761 ราย (92.37%) เพิ่มขึ้น 14 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ (State Quarantine)
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,526 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (220), นนทบุรี (157), ยะลา (118), สมุทรปราการ (114), ชลบุรี (87), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) , ปทุมธานี (39) , นราธิวาส (29) และนครปฐม (22) โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 85 ราย
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
   - มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
   - ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                     จำนวน 10 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 34 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 20 จังหวัด
   - ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน 13 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น