ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ 12 พ.ค. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
🇹🇭  ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,017 ราย
ใน 68 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย)
เสียชีวิตรวม 56 ราย
(ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)
รักษาหายป่วยแล้ว 2,798 ราย (92.74%) เพิ่มขึ้น 2 ราย
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 ราย เข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร (1 ราย) และนราธิวาส (1 ราย) 
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด (1,531 ราย) ตามด้วย ภูเก็ต (224), นนทบุรี (156), ยะลา (125), สมุทรปราการ (115), ชลบุรี (85), ปัตตานี (79), สงขลา (44), เชียงใหม่ (40) และ ปทุมธานี (39)  โดยมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในระหว่าง state quarantine และในจังหวัดต่างๆ รวม 90 ราย
ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อเข้ารักษา (ไม่รวมผู้ติดเขื้อในกลุ่ม State Quarantine)
   - มี 67 จังหวัดที่รับผู้ติดเชื้อไว้รักษา
   - ไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อเลย                  จำนวน 10 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 28 วันที่ผ่านมา   จำนวน 49 จังหวัด
   - ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา   จำนวน 11 จังหวัด
   - ยังมี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ ใน 14 วันที่ผ่านมา  จำนวน  7 จังหวัด

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น