ADS


Breaking News

เสวนาออนไลน์ "อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต โควิด-19" ฟรี

สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์
จับมือให้ความรู้ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤตโควิด-19 จัดเสวนาออนไลน์
"อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต โควิด-19"
ฟรี
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมและธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต 
ด้วยเหตุนี้ สภาอุตสาหกรรม สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงานโพรแพ็ค เอเชีย (ProPak Asia) จึงได้ร่วมมือกันจัดเสวนาออนไลน์ (Webinar) ขึ้น ในหัวข้อ "อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วงวิกฤต COVID-19" ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15:00-16:00 น. (รอบภาษาไทย) และ เวลา 16:00-17:00 น. (รอบภาษาอังกฤษ) โดยเป็นการเสวนาฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้และช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการลดผลกระทบ ลดความเสี่ยง พร้อมนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤตในขณะนี้ รวมถึงเปิดมุมมองความคิดในการสร้างโอกาส การต่อยอด และการเติบโตทางธุรกิจภายหลังวิกฤตโควิด-19 
โดยการเสวนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของประเทศไทย พร้อมด้วยนางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน และ นายอาชว์ ประกาศวุฒิสาร ผู้จัดการโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมเป็นวิทยากร 
สำหรับเนื้อหาในการเสวนาฯ ประกอบด้วย
  • สถานการณ์ด้านการผลิตอาหารของประเทศไทยที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคเอเชีย และระดับโลก
  • สถานการณ์การผลิตอาหารไทย ทั้งการบริโภคภายในประเทศ การนำเข้าและส่งออก
  • ความพร้อมของไทยในการต่อสู้ และโอกาสในการฟื้นตัวหลังวิกฤตโควิด 19 
  • ผลิตภัณฑ์และบริการใดที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงวิกฤตนี้
  • มาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากวิกฤตครั้งนี้
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและออโตเมชั่นสำหรับโรงงาน และประโยชน์ของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ 

ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาฯ  สามารถสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/2XMikCf หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kaweeporn.a@informa.com