ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     - สิงคโปร์ จำนวนผู้ติดเชื้อยังสูงต่อเนื่อง ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนทั้งจำนวนรวมและจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
     - พม่า มีผู้ติดเชื้อ 107 รายแล้ว
     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-สิงคโปร์      +596 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,588 ราย) 
-อินโดนีเซีย  +327 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,575  ราย)
-ฟิลิปปินส์     +172 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,259 ราย)
-มาเลเซีย       +84 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,389 ราย)
-ไทย              +32 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,765 ราย)
-พม่า                +9 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 107 ราย)
-บรูไน               +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) 
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)