ADS


Breaking News

มติ “พรรครวมพลังประชาชาติไทย” ผลักดัน “เหตุสุดวิสัย” สำเร็จ ครอบคลุมผู้ประกันตน ม33 ที่เดือดร้อนทุกคน

     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เชิญชวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เดือดร้อนและต้องหยุดจากวิกฤตโควิด - 19 และ นายจ้าง ที่มีลูกจ้าง ในมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด - 19 ด้วยเช่นกัน
  ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ที่เดือดร้อนจากเหตุสุดวิสัย ดังที่กล่าวมา สามารลงทะเบียนผ่านทาง www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม
   เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ข้อมูล และรายละเอียด ของนายจ้าง และลูกจ้าง ได้ตามตัวอย่างนี้