ADS


Breaking News

รวมสมอง ร่วมใจ “สู้ภัย COVID-19”

     เมื่อเร็ว ๆ นี้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย มีความเป็นห่วงผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิดไปทั่วทุกภูมิภาคของโลก จึงได้จัดงานแถลงข่าว รวมสมอง ร่วมใจ “สู้ภัย COVID-19”  นำโดย ศ.นพ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล  สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, พล.อ.ท.นพ.อนุตตร จิตตินันทน์ , รศ.นพ.นิธิพัฒน์  เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย และพญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่