ADS


Breaking News

จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ไปแล้ว 71,860 ตัวอย่าง คิดเป็น 1,079 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน โดยมีห้องปฏิบัติการตรวจที่ผ่านการรับรองแล้ว 80 แห่งทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)