ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

    จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-อินโดนีเซีย    +247 ราย
-มาเลเซีย        +170 ราย
-ฟิลิปปินส์       +104 ราย
-สิงคโปร์          +66 ราย
-ไทย                +38 ราย
-เวียดนาม         +4 ราย
-ลาว                  +2 ราย
-กัมพูชา             +1 ราย
-พม่า                 +1 ราย
-บูรไน               +0 ราย

     รวมทั้งการวิเคราะห์แสดงผู้ติดเชื้อตามสถานะ ยอดรวมสะสม จำนวนผู้รักษาหายแล้ว จำนวนผู้ยังรักษาอยู่ และเสียชีวิต ของแต่ละประเทศ ที่เปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อถึงหนึ่งร้อยคน
     วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)