ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +1,037 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 11,178 ราย) 
-อินโดนีเซีย  +357 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 7,775 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +271 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,981 ราย)
-มาเลเซีย       +71 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 5,603 ราย)
-ไทย              +13 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,839 ราย)
-พม่า                +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 127 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 138 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 268 ราย) 
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)