ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย   +316 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,557 ราย)
-ฟิลิปปินส์      +284 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,932 ราย)
-สิงคโปร์        +233 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,532 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-มาเลเซีย       +134 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,817 ราย)
-ไทย                 +28 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,579 ราย)
-เวียดนาม          +3 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 265 ราย)
-พม่า                  +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 41 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-กัมพูชา             +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                  +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บรูไน                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)