ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย     +219 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,512 ราย)
-ฟิลิปปินส์       +119 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,195 ราย)
-มาเลเซีย        +118 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,346 ราย)
-ไทย               +50 ราย   (รวมติดเชื้อสะสม 2,473 ราย)
-พม่า               +4 ราย     (รวมติดเชื้อสะสม 27 ราย)
-เวียดนาม        +2 ราย     (รวมติดเชื้อสะสม 257 ราย)
-กัมพูชา           +2 ราย     (รวมติดเชื้อสะสม 119 ราย)
-บรูไน              +1 ราย     (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-ลาว                +0 ราย     (รวมติดเชื้อสะสม 16 ราย)
-สิงคโปร์        ยังไม่รายงานเพิ่มเติมวันนี้ (รวมติดเชื้อสะสม 1,910 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)