ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 7 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ประเทศไทย 
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,258 ราย
ใน 66 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 38 ราย)
เสียชีวิตรวม 27 ราย
(เพิ่มขึ้น 1 ราย)
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,258 รายนั้น รักษาหายแล้ว 824 ราย (36.5%)
ผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ เข้ารับการรักษาใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (25 ราย), ชลบุรี (4), ภูเก็ต (3) และ กระบี่ ชุมพร นครราชสีมา นนทบุรี พิษณุโลก สุพรรณบุรี จังหวัดละหนึ่งราย
กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษาสะสมมากที่สุด ตามด้วย ภูเก็ต นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี  
โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย 

ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)