ADS


Breaking News

แนะ มัคคุเทศก์ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลงทะเบียนเยียวยา 5,000 บาท

กรมการท่องเที่ยวเตือนมัคคุเทศก์ตรวจสอบสิทธิ ก่อนลงทะเบียนผิดเงื่อนไขมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
     ตามมาตรการของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นลูกจ้างชั่วคราว และอยู่นอกระบบประกันสังคม โดยพิจารณาให้ได้รับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยรายได้ตามหลักเกณฑ์ของมาตรการรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากภาครัฐ โดยอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลกลุ่มแรกที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา
      กรมการท่องเที่ยวจึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ทุกท่าน ก่อนที่จะดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนก่อนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว กระทรวงการคลังจะสั่งระงับสิทธิในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการฯ โดยมัคคุเทศก์รายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่ภาครัฐภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว และภาครัฐอาจใช้สิทธิในการดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญากับมัคคุเทศก์รายดังกล่าวได้อีกด้วย เพราะขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิเป็นจำนวนมาก ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่าส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ทำให้ภาครัฐต้องใช้เวลาในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขออกไปก่อน จึงจะดำเนินการตามมาตรการต่อไปได้ ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤตของประเทศที่เราทุกคน ทุกอาชีพ ช่วยเหลือกันได้ดีที่สุด คือ ความเห็นอกเห็นใจกัน ลดการเอารัดเอาเปรียบ มองเห็นประโยชน์สุขของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ ก่อน เพื่อให้ประเทศของเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้