ADS


Breaking News

โรคโควิดในแต่ละประเทศ

     -จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร  
     -จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร  
     -จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อประชากร 
     -อัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
    ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2563

     วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)