ADS


Breaking News

บ้านปูฯ มอบเงิน 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19”

(จากซ้าย) นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย, นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย, นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนในการรับมอบเงินสนับสนุน


ในเดือนเมษายน 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อร่วมสมทบทุนในโครงการ “สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกัน COVID-19” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีภารกิจในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน 10 ล้านชิ้น และจัดชุด ‘ธารน้ำใจ กู้ชีวิต’ จำนวน 180,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว


# # #
เกี่ยวกับบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลังงาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม