ADS


Breaking News

กาชาดไทย ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า 10 ล้านชิ้น แจกประชาชน สู้ COVID-19

     สภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า ผลิตและแจกจ่ายแก่ประชาชน 10 ล้านชิ้น โดยจับมือกับกระทรวงสาธารณสุขมอบหน้ากากผ้า ให้ อสม. 1 ล้านคน ซึ่งเป็นด่านหน้า ในการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค รวม 2 ล้านชิ้น ผ่าน บ.ไปรษณีย์ไทย จำกัด และมอบให้ประชาชนทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร คาดภายในสัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน ได้ครบ 10 ล้านชิ้น
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในฐานะประธานกรรมการโครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า กล่าวว่า “โครงการดังกล่าว ฯ เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการช่วยกันสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกขณะนี้ ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สภากาชาดไทยจัดทำเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ ใช้ป้องกันการได้รับและการแพร่เชื้อ COVID-19 ซึ่งเราใช้การพิมพ์เป็นผืน จะมีรอยประ ตัดเย็บตามรูป ซึ่งสำนักงานบริหารเหล่ากาชาด ได้ประสานงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการตัดเย็บและแจกจ่ายให้กับ อสม. และประชาชนที่ทางจังหวัดนั้น ๆ ได้คัดกรองมาแล้วว่าสมควรได้รับหน้ากากอนามัยก่อน” 

     นพ.พิชิตฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่มอบให้กับ อสม.ก่อนก็เพราะ อสม.ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นด่านหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลใกล้ชิดกับประชาชน โดย อสม. 1 คน รับผิดชอบ 15 ครัวเรือน รวมถึงต้องเฝ้าระวังและติดตามอาการของครัวเรือนที่ตนเองรับผิดชอบ จึงมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากภัยของโควิด-19 จึงสมควรได้รับหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดโรคจากการปฏิบัติหน้าที่ และภายในครึ่งเดือนแรกของเมษายน อสม.1,050,000 คนทั่วประเทศจะได้รับหน้ากากอนามัยครบ โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย ฯ จะจัดส่งให้ถึงบ้าน และหลังจากนั้นก็จะเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก รวมถึงประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะได้รับการคัดกรองจาก อสม.และเหล่ากาชาดจังหวัดนั้น ๆ ให้ได้รับหน้ากากอนามัย ซึ่งคาดว่ากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะได้รับหน้ากากอนามัยครบภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายนนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่รับหน้าที่ดำเนินการให้บุรุษไปรษณีย์ ที่มีทั่วประเทศ 40,000 คน ได้เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยของสภากาชาดไทยให้กับ อสม.และประชาชนด้วย
     สำหรับการคัดกรองผู้ที่ได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าจากเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศนั้น นายกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ณ ขณะนี้ได้พิจารณาจำนวนประชาชนที่จะได้รับหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย โดยเรียงลำดับความเร่งด่วนให้จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อก่อนเป็นอันดับแรก โดยจำนวนหน้ากากที่จะได้รับจะได้รับตามสัดส่วนของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ ซึ่งน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในต่างจังหวัดไปได้บ้าง ซึ่งผ้าที่สภากาชาดไทยนำมาให้อาสาสมัครตัดเย็บเป็นหน้ากากนั้น เป็นผ้าฝ้ายมัสลิน มีประสิทธิภาพด้านการป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่น มีเส้นใยที่สามารถกันอนุภาคได้ดีกว่าผ้าชนิดอื่นและสามารถนำมาใช้งานได้หลายครั้ง