ADS


Breaking News

ผู้สูงอายุไทย 70 ปีขึ้นไป มี 4.7 ล้านคน เสี่ยงที่สุด COVID-19

     "ผู้สูงอายุเสี่ยงที่สุดจากโรคโควิด-19 และไทยมีผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 4.7 ล้านคน"
     - อัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด เพิ่มขึ้นตามอายุ
     - ผู้ป่วยที่อายุ 70 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 14.8-19.0%
     - มีคนไทยอายุ 70 ปีขึ้นไป 4.7 ล้านคน เป็นเพศชาย 38% เพศหญิง 62%
     - สิบจังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา บุรีรัมย์ เชียงราย นครศรีธรรมราช และชลบุรี 
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยผลการศึกษาว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้มีข้อกำหนดต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานพำนักของตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา
     จากผลการวิจัยอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทั้งจากองค์การอนามัยโลก ประเทศจีน และอิตาลี พบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุดที่จะติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิต โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีมีอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 1% ในขณะที่ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิต 8.0-9.6% และอายุ 80 ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 14.8-19.0% ดังนั้นจึงต้องดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษมิให้ติดเชื้อโควิด-19
     ทั้งนี้ ประชากรของประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป มีจำนวน 4,764,684 คน เป็นเพศชาย 1,804,914 คน คิดเป็น 38% เพศหญิง 2,959,770 คน คิดเป็น 62% กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 425,847 คน ปริมณฑล 380,612 คน ภาคกลางยกเว้น กทม.และปริมณฑล 241,023 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,547,872 คน ภาคเหนือ 977,312 คน ภาคใต้ 591,581 คน ภาคตะวันออก 311,557 คน และภาคตะวันตก 288,881 คน จังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุ 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น สงขลา บุรีรัมย์ เชียงราย นครศรีธรรมราช และชลบุรี ตามลำดับ และเมื่อคิดตามสัดส่วนของประชากรผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึง 7.25% ของประชากรทั้งหมด โดยจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีต่อประชากรมากที่สุด ได้แก่ สิงห์บุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี พัทลุง ลำปาง อุทัยธานี อุตรดิตถ์ และพิจิตร ตามลำดับ
     กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก ควรปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยอยู่ในเคหสถานหรือสถานที่พัก อยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ และเมื่อมีอาการป่วยต้องรีบรายงานแพทย์โดยเร็ว เพื่อให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที และลดอัตราการเสียชีวิตของกลุ่มเสี่ยงนี้
     วิเคราะห์ข้อมูลโดย: ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการวืจัยและวิชาการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม