ADS


Breaking News

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเพื่อร่วมสู้วิกฤต COVID-19

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เริ่มขยายวงกว้างไปยังหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว สภากาชาดไทย จึงได้จัด “โครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด โดยมอบให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด
     ทั้งนี้ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี " สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 โดยขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ "เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย"  
     นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังเปิดบัญชีรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี "สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย” ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 045-3-04637-0 โดยขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ donation@redcross.or.th พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จและเบอร์โทรศัพท์ แนบหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ "เงินบริจาค COVID-19 รพ.จุฬาลงกรณ์"
     ทั้งนี้ ประชาชนสามารถบริจาคเงินด้วยตนเองที่ "ห้องรับบริจาคเงิน" สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2256 4440, 0 2255 9911 และ 0 2251 1218 หรือ เพจ Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย