ADS


Breaking News

สถานการณ์ 14 วันที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย เพิ่ม 143 ราย สะสม 1,388 ราย


วันที่ 29 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563
สถานการณ์ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 11.15 น.
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 143 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,388 ราย
สัดส่วนของต่างจังหวัดอยู่ที่ 54%
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19
รายจังหวัดทั่วประเทศไทย
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
กระจายไปแล้ว
59 จังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย
ในประเทศกลุ่มอาเซียน
องไทยเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน
สถานการณ์วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 11.15 น.
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน


#ไวรัสโคโรนา19 #วช. #NRCT #COVID-19