ADS


Breaking News

ททท.ประกาศ Work From Home ต่อเนื่อง 6 - 15 เม.ย. 63

📣📣 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ และ ททท.สนง.สาขาในประเทศ กำหนดระยะเวลาปฎิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ที่เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 6  เมษายน ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563