ADS


Breaking News

โปรดบริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยโรคเลือดกว่า 1 หมื่นราย ฝ่าวิกฤติ COVID-19

การบริจาคโลหิตลดลง 50% ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคเลือดกว่า 1 หมื่นราย ที่ต้องรับเลือดในการรักษา

    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ไม่สามารถหยุดการรับบริจาคโลหิตได้ เพราะยังมีผู้ป่วยต้องใช้โลหิตเป็นประจำ คือ ผู้ป่วยเด็กโรคเลือดกว่า 1 หมื่นราย ซึ่งไม่มียาชนิดใดรักษาได้นอกจากการรับโลหิตเท่านั้น ในภาวะวิกฤติ COVID-19 ส่งผลให้โลหิตในประเทศไทยเข้าขั้นขาดแคลน

     รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการจัดหาโลหิตบริจาคในแต่ละวัน จะต้องจัดหาให้ได้ 2,500 ยูนิต แต่ขณะนี้มีจำนวนลดลงกว่า 50% ไม่เพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้รับยีนธาลัสซีเมียจากพ่อและแม่ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ส่วนใหญ่มีอาการซีดตั้งแต่อายุขวบปีแรก ในรายที่เป็นชนิดรุนแรง ต้องได้รับการรักษาโดยการรับโลหิตเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากไม่ได้รับโลหิต ผู้ป่วยจะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตจะลดลง      
     ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด โรคมะเร็ง และชีวาภิบาล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่ต้องได้รับโลหิตเป็นประจำ จำนวน 13,841 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะต้องได้รับโลหิต 12-18 ครั้ง ต่อปี และได้รับโลหิตเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ยูนิต (ถุง) หรือ ปีละประมาณ 332,184 ยูนิต (ถุง) นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่ อุบัติเหตุ ตกเลือดจากการคลอดบุตร ฯลฯ ที่มีการเสียโลหิตในปริมาณมาก ต้องให้โลหิตทดแทนอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเลือกเวลาได้ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ก็ตาม  
     นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค การบริจาคโลหิตลดลงเรื่อยๆ จนทำให้โลหิตในประเทศไทยเข้าขั้นขาดแคลน หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยโลหิตจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เพราะโลหิตเป็นยารักษาโรคที่จะต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น
     ด้าน ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกตัวอย่าง ในช่วงการระบาดใหญ่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ผลตามมาที่ไม่มีใครคาดคิด คือ จำนวนโลหิตที่จะต้องใช้กับผู้ป่วยในภาวะปกติขาดแคลนอย่างหนัก นักศึกษาแพทย์จีนผู้มีใจงดงามช่วยกันบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยและเชิญชวนให้  มาบริจาคโลหิต ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันประสบกับภาวะวิกฤติ มีผู้บริจาคลดลงอย่างมาก ทำให้มีโลหิตไม่เพียงพอใช้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ จึงขอให้ทุกคนช่วยกันบอกต่อ และบริจาคโลหิตในยามภาวะวิกฤติ โดยการคัดกรองตนเองก่อนมาบริจาคโลหิต โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค COVID-19 หรือ ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ สำหรับผู้ที่หายจากโรค และไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ ให้งดบริจาคโลหิต 3 เดือน ฝากคนไทยช่วยบอกต่อ บริจาคโลหิตในภาวะวิกฤติ COVID-19 บริจาคโลหิต ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต ที่อยู่ใกล้บ้าน